Las Łagiewnicki położony jest w północno-wschodniej części Wzniesień Łódzkich, które wyróżniają się typowo wyżynnym krajobrazem. Urozmaicona rzeźba geomorfologiczna i geologiczna podłoża, została ukształtowana przez lądolody skandynawskie w plejstocenie. Las Łagiewnicki usytuowany jest na najwyższej części wzniesień, silnie rozczłonkowanych poprzez małe doliny rzeczne o bardzo urozmaiconej rzeźbie, z dużymi nachyleniami stoków.

1237 hektarowy kompleks leśny jest pozostałością puszczańskich lasów, które przed 200 laty pokrywały region łódzki zwartym płaszczem, i należy do największych w Europie lasów komunalnych w granicach administracyjnych miasta. Trudno przecenić znaczenie Lasu Łagiewnickiego w szeroko rozumianym ekosystemie miasta i jego rolę rekreacyjną, a także edukacyjną.

Różnorodność form morfologicznych w istotny sposób wpływa na zróżnicowanie roślinności i świata zwierzęcego. Flora lasu liczy ponad 500 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 22 gatunki podlegają ochronie, z czego 15 ochronie ścisłej.

Równie bogaty jak roślinny jest świat zwierzęcy, który charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem i bogactwem gatunkowym, począwszy od mikroskopijnych rozmiarów pierwotniaków, do dużych ssaków kopytnych.

Rezerwat przyrody Las Łagiewnicki

Uwzględniając powyższe aspekty przyrodnicze, 12 listopada 1996 roku, utworzono rezerwat przyrody obejmujący obszar o powierzchni 69,85 ha z różnorodnymi fitocenozami grądu, dąbrowy świetlistej i dąbrowy kwaśnej, na którym występują cenne gatunki rośli i zwierząt. Na tym niewielkim obszarze występuje wiele gatunków roślin objętych ochroną, między innymi: pełnik europejski, naparstnica zwyczajna, wawrzynek wilcze łyko i pięć gatunków storczyków. Odnajdziemy również stanowiska jodły pospolitej, która występuje tu na granicy zasięgu. Las Łagiewnicki od ostatniego dnia grudnia 1996 roku, znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, którego podstawowym celem ochrony jest zachowanie podstawowych walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru polski środkowej.

Opadówka

Malownicza łąka, usytuowana w dolinie cieku wodnego zwanego Leśniczanką, jako relikt po dawnych stawach hodowlanych, przewidziana jest do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego. Ta forma ochrony przyrody ma na calu zachowanie tego niewielkiego ekosystemu w niezmienionej postaci. Odnajdziemy tu szereg gatunków roślin ceniących sobie wilgotne i dobrze nasłonecznione miejsca, w wykopanym niewielkim zbiorniku wodny dostrzeżemy traszki, a z zarośli usłyszymy rzekotkę drzewną.